HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
takmynan_img__001

Hysun Profili

HYSUN CONTAINER konteýner söwdasy we lizing bilen meşgullanýar, şeýle hem Hytaýda we Demirgazyk Amerikada depo hyzmatyny hödürleýär.

HYSUN-da Hytaýyň esasy portlarynda, EUB we Demirgazyk Amerikada CW we täze konteýnerler bar.Saýlamaga ýa-da kärendesine taýýar.

HYSUN Hytaýda konteýner öndürijileri bilen diýen ýaly gowy işleýär we ýöriteleşdirilen gaplary, ýörite konteýner, tank konteýnerini, reňkli MOQ bilen reňkli konteýner we nyşany hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde, HYSUN Hytaýdan dünýädäki iň esasy porta bir taraplaýyn iberiş hödürleýär.

Hytaýdaky baş ofisimize we HK we Germaniýadaky şahamçalaryna esaslanyp, HYSUN 7 * 24-de gyssagly seslenme hödürleýär.

HYSUN-dan konteýner çözgüdi almak üçin hoş geldiňiz

Hysun 1

Biz meşhur

ygtybarly1

Ygtybarly

Ygtybarly konteýner üpjün edijini saýlamak, islendik satyn almak karary üçin möhümdir.Ynam diňe müşderiler üçin dogry zady yzygiderli ýerine ýetirmek arkaly gazanylýar.

Dogruçyl çykdajy

Dogruçyl çykdajy

Siziň ýaly tygşytly alyjylar, işleýän üpjün edijiniň ýokary standartlary we rezonansly çykdajylary saklaýandygyny bilmelidirler.

Wagtynda seslenme

Wagtynda seslenme

Netijeli aragatnaşyk çykdajylary tygşytlaýar.Hytaýda we Germaniýada ofisde 7 * 24 hyzmat hödürleýäris.

Hysun ädim

ädim

HYSUN polat gurluşy, polat konstruksiýalaryny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen 1993-nji ýylyň mart aýynda döredildi.
2003-nji ýylyň maý aýyna çenli kompaniýanyň ýyllyk önümçiligi 100 million RMB (Renminbi) boldy.
2007-nji ýylyň iýun aýynda kompaniýa konteýner öý işine başlady.
2014-nji ýylyň sentýabr aýynda HYSUN CSCES bilen bilelikdäki kärhana döretdi.
2016-njy ýylyň oktýabr aýynda HYSUN ECO BUILDING CO., LTD halkara işini giňeltdi.
2018-nji ýylyň mart aýynda kompaniýa konteýner işini hasam ösdürdi.
2021-nji ýyla çenli kompaniýanyň konteýner söwdasy 3000 TEU-dan (ýigrimi fut ekwiwalent birlik) geçdi.
2022-nji ýylda kompaniýanyň konteýner işi 5000 TEU-a ýetdi, şol bir wagtyň özünde 50-den gowrak portda depo hyzmatlaryny edýär.

Gaplamak we eltip bermek

SOC stili bilen ulag we gämi
(SOC: ippingük daşaýjy öz konteýner)

CN: 30 + portlar ABŞ: 35 + portlar EUB : 20 + portlar

Hysun hyzmaty

Önümçilik liniýasy

Zawodymyz arkaýyn önümçilik işlerini hemme taraplaýyn ösdürýär, forkliftsiz daşamagyň ilkinji ädimini açýar we ussahanada howa we ýerüsti transport şikesleriniň töwekgelçiligini ýapýar, şeýle hem konteýner poladyň tertipli öndürilmegi ýaly birneme gowulaşmak üstünliklerini döredýär. bölekler we ş.m.… Arassa önümçilik üçin “çykdajysyz, tygşytly” model zawody hökmünde bellidir

önümçilik liniýasy

Çykyş

Awtomatiki önümçilik liniýasyndan konteýner almak üçin her 3 minutdan.

Gury ýük konteýni: ýylda 180,000 TEU
Specialörite we standart däl konteýner: ýylda 3000 birlik
çykyş

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Senagat enjamlaryny saklamak ippingük daşaýan konteýnerler üçin örän amatlydyr.Easyeňil goşmaça önümlerden doly bazar bilen
çalt we uýgunlaşdyryň.

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şu günler iň meşhur programmalaryň biri, arzuwyňyzdaky öýüňizi täzeden maksatly ippingükleme konteýnerleri bilen gurmakdyr.Wagt tygşytlaň we
bu ýokary uýgunlaşdyrylan bölümler bilen pul.

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şahadatnama

şahadatnamasy