HYSUN MAZMUNY

 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
 • facebook
 • youtube
sahypa_banner

Hysun konteýnerleri

10 gat bukulyp iberilýän konteýner

 • Kategoriýa:Specialörite we ýöriteleşdirilen konteýner
 • ISO kody:22G1

Gysga düşündiriş:

Lo Has ýokary ýükleýiş netijeliligi
Pack Paketleriň sanyny azaltmak
● Has çeýe ulanmak we saklamak

Önümiň beýany:
Önümiň ady: ISO iberiş gapy
Önümiň ýeri: Hytaý
Tare agramy: 1300KGS
Iň ýokary agramy: 10000KGS
Reňk: Custöriteleşdirilen
Gaplamagyň usullary: SOC (iberijiniň öz konteýni)
Daşarky ölçegleri: 2991 × 2438 × 2591mm
Içki ölçegleri: 2900 × 2330 × 2320mm

Sahypa görnüşi:39 Täzelenme senesi:2024-nji ýylyň 3-nji apreli
1800-2800 dollar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Esasy jikme-jiklikler

Görnüşi: 20 metr beýik kub gury gap
Göwrümi: 37.4 CBM
Içki ölçegler (lx W x H) (mm): 5896x2352x2698
Reňk: Bej / Gyzyl / Gök / çal özleşdirilen
Material: Polat
Logotip: Elýeterli
Baha: Ara alnyp maslahatlaşyldy
Uzynlygy (aýaklary): 20 '
Daşarky ölçegler (lx W x H) (mm): 6058x2438x2896
Marka ady: Hysun
Önümiň açar sözleri: 20 sany ýokary kub iberiji gap
Port: Şanhaý / ingingdao / Ningbo / Şanhaý
Standart: ISO9001 standarty
Hil: Deňizlere laýyk deňiz standarty
Şahadatnama: ISO9001

Önümiň beýany

4
Daşarky ölçegler
(L x W x H) mm
2991 × 2438 × 2591
Içerki ölçegler
(L x W x H) mm
2900x2330x2320
Gapynyň ölçegleri
(L x H) mm
2340 × 2280
Içki kuwwat
18.7 CBM
Tare agramy
1300KGS
Iň ýokary agram
10000 KGS

Materiallaryň sanawy

S / N.
Ady
Des
1
Burç
ISO standart burç, 178x162x118mm
2
Uzyn tarapy üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
3
Gysga tarap üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4,5 mm
4
Gat
28mm, intensiwligi: 7260kg
5
Sütün
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 6.0mm
6
Yzky tarap üçin içki sütün
Polat: SM50YA + kanal polat 13x40x12
7
Diwar paneliniň uzyn tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 1,6mm + 2.0mm
8
Diwar paneliniň gysga tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
9
Gapy paneli
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
10
Gapy üçin keseligine şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: adaty gap üçin 3.0mm we ýokary kub gap üçin 4.0mm
11
Gulp
4 konteýner gulp paneli
12
Beokarky şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
13
Panelokarky panel
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
14
Boýag
Boýag ulgamy bäş (5) ýyllap poslama we / ýa-da boýag näsazlygyna garşy kepillendirilýär.
Içindäki diwar boýagynyň galyňlygy: 75µ Daşarky diwar boýagynyň galyňlygy: 30 + 40 + 40 = 110u
Dam örtüginiň daşynda galyňlygy: 30 + 40 + 50 = 120u Şassi boýagynyň galyňlygy: 30 + 200 = 230u

Goýmalar ýa-da aýratyn aýratynlyklar

1. Uzyn ýa-da uly ýük:
20HC konteýneriň beýikligi, goşmaça dik ýer talap edýän ululy-kiçili tehnika, beýik mebel ýa-da durýan displeýler ýaly uzyn ýa-da uly ýük daşamak üçin amatly edýär.
2. Volokary göwrümli harytlar:
20HC konteýneriň goşmaça ýük kuwwaty, ýeňil, ýöne uly önümler, dokma, köpük ýa-da gaplaýyş materiallary ýaly ýokary göwrümli harytlary ibermek üçin amatly edýär, bu bolsa adaty beýik gapda has köp ýer tutar.
3. Saklamak çözgütleri:
20HC konteýnerler gysga ýa-da uzak möhletli saklamak çözgütleri üçin ulanylýar, esasanam uzyn ýa-da uly zatlary, inwentarlary ýa-da enjamlary saklamaga zerurlyk ýüze çykanda.Olaryň ýokarlanan beýikligi, dik ýerleri boş ýerleşdirmäge we ulanmaga mümkinçilik berýär.
4. Gurluşyk ýerleri:
20HC konteýnerleri ýerdäki ofislere, ussahanalara ýa-da gurluşyk meýdançalarynda ammarlara öwrüp bolýar.Olaryň beýikligi amatly iş gurşawyny we saýtda zerur gurallar, materiallar we enjamlar üçin giň ýer hödürleýär.

Gaplamak we eltip bermek

SOC stili bilen ulag we gämi
(SOC: ippingük daşaýjy öz konteýner)

CN: 30 + portlar ABŞ: 35 + portlar EUB : 20 + portlar

Hysun hyzmaty

Önümçilik liniýasy

Zawodymyz arkaýyn önümçilik işlerini hemme taraplaýyn ösdürýär, forkliftsiz daşamagyň ilkinji ädimini açýar we ussahanada howa we ýerüsti transport şikesleriniň töwekgelçiligini ýapýar, şeýle hem konteýner poladyň tertipli öndürilmegi ýaly birneme gowulaşmak üstünliklerini döredýär. bölekler we ş.m.… Arassa önümçilik üçin “çykdajysyz, tygşytly” model zawody hökmünde bellidir

önümçilik liniýasy

Çykyş

Awtomatiki önümçilik liniýasyndan konteýner almak üçin her 3 minutdan.

Gury ýük konteýni: ýylda 180,000 TEU
Specialörite we standart däl konteýner: ýylda 3000 birlik
çykyş

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Senagat enjamlaryny saklamak ippingük daşaýan konteýnerler üçin örän amatlydyr.Easyeňil goşmaça önümlerden doly bazar bilen
çalt we uýgunlaşdyryň.

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şu günler iň meşhur programmalaryň biri, arzuwyňyzdaky öýüňizi täzeden maksatly ippingükleme konteýnerleri bilen gurmakdyr.Wagt tygşytlaň we
bu ýokary uýgunlaşdyrylan bölümler bilen pul.

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şahadatnama

şahadatnamasy

Sorag-jogap

S: gowşuryş senesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Bu mukdara esaslanýar.50 birlikden az sargyt üçin iberiş senesi: 3-4 hepde.Köp mukdarda biziň bilen barlaň.

 

S: Hytaýda ýüklerimiz bar bolsa, bir konteýner ýüklemegi buýurmak isleýärin, ony nädip işletmeli?

J: Hytaýda ýüküňiz bar bolsa, diňe konteýnerimizi kompaniýanyň konteýnerini ibermegiň ýerine alyp, soňra harytlaryňyzy ýükläp, resmileşdirmek adatyny düzüp, adaty bolşy ýaly eksport edýärsiňiz.SOC konteýner diýilýär.Bu meseläni çözmekde baý tejribämiz bar.

 

S: Haýsy konteýner berip bilersiňiz?

J: 10'GP, 10'HC, 20'GP, 20'HC, 40'GP, 40'HC, 45'HC we 53'HC, 60'HC ISO ýük daşaýan konteýner bilen üpjün edýäris.Şeýle hem ýöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir.

 

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Konteýner gämisi bilen doly konteýner daşaýar.

 

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T önümçilikden öň 40% arzanladyş we T / T 60% balans.Uly sargyt üçin, ýalňyşlyklar bilen habarlaşyň.

 

S: Bize haýsy şahadatnamany berip bilersiňiz?

J: ISO iberiş konteýneriniň CSC şahadatnamasyny berýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler