HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
sahypa_banner

Hysun konteýnerleri

20 metrlik açyk gapy markasy Täze iberiş konteýner

  • Kategoriýa:Önümler
  • ISO kody:22G2

Gysga düşündiriş:

Side Bir gapdalynda açyk gapylar bilen. Doly açylyp bilner.
Loüklemegi we düşürmegi has amatly, has çeýe ýük ygtyýaryna öwüriň
Over Artykmaç, ini we beýikligi ýükler üçin amatly

Önümiň beýany:
Önümiň ady: 20DCOS ISO iberiş gapy
Önümiň ýeri: ingingdao, Hytaý
Tare agramy: 3060KGS
Iň ýokary agramy: 24000KGS
Reňk: Custöriteleşdirilen
Içki kuwwaty: 30.3CBM
Gaplamagyň usullary: SOC (iberijiniň öz konteýni)
Daşarky ölçegleri: 6058 × 2438 × 2591mm
Içki ölçegleri: 5898 × ​​2278 × 2254mm

Sahypa görnüşi:36 Täzelenme senesi:2023-nji ýylyň 2-nji noýabry
5000-7000 $

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Adingüklemek, düşürmek we görkezmek has aňsat

Konteýnerlerimiziň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri ýüklemek we düşürmek aňsatlygydyr. Biziň gapdal açyk gaplarymyz, uzyn turbalar, agaç ýa-da mehaniki bölekler ýaly adaty konteýner gapylaryndan geçmek kyn bolan harytlary daşamak üçin niýetlenendir. ýüklemek we düşürmek.Açyk gapdal gapylary, iň kyn ýükleri bökdençsiz we kynçylyksyz dolandyrmagyň ýoluny üpjün edýär.

Mundan başga-da, gapdal açyk gaplar hadysada we sergi logistikasynda meşhurdyr.Üstünlikli bir waka ýa-da sergi üçin materiallara, enjamlara we reklamalara aňsat girmegiň möhümdigine düşünýäris.Konteýner bilen açyk gapylar bilen ýadaw ýüklemek proseduralary bilen hoşlaşyň.Bu konteýner, sergiňiziň kadaly we iň ýokary täsirli bolmagy üçin ähli zerur zatlary aňsatlyk bilen daşamaga we tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Has ygtybarly we has giňişleýin tygşytly wariant

Täze 20 metrlik gapy gapymyz, goşmaça artykmaçlyklar bilen gelýär.Iň ýokary takyklyk we jikme-jikliklere üns bermek bilen ajaýyp çydamlylygy we berkligi kepillendirýär.Qualityokary hilli materiallardan we iň täze tehnologiýalardan ýasalan bu konteýner uzak aralykdaky transportyň berk howa şertlerine we gödek işlemegine çydap biler.Harytlary kontinentlere daşaýarsyňyzmy ýa-da gymmatly enjamlary saklaýarsyňyzmy, konteýnerlerimiz ýüküňiz üçin iň ýokary howpsuzlygy üpjün edýär.

Konteýnerimiziň innowasion dizaýny, 20 metrlik ululykdan peýdalanmaga mümkinçilik berýän giňişligi ulanmagy optimallaşdyrýar.Ulagda saklamak ýa-da saklamak mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin her dýuýmyň tygşytly ulanylmagyny üpjün edip, tygşytly saklamak üçin giň ýer bar.Biderek ýer bilen hoşlaşyň we öndürijiligi ýokarlandyryňgapdal açykgap.

Esasy jikme-jiklikler

Görnüşi: 20 gapdal açyk konteýner
Göwrümi: 33.2 CBM
Içki ölçegler (lx W x H) (mm): 5896x2352x2385
Reňk: Bej / Gyzyl / Gök / çal özleşdirilen
Material: Polat
Logotip: Elýeterli
Baha: Ara alnyp maslahatlaşyldy
Uzynlygy (aýaklary): 20 '
Daşarky ölçegler (lx W x H) (mm): 6058x22438x2591
Marka ady: Hysun
Önümiň açar sözleri: 20 gapdal açyk ýük daşaýan gap
Port: Şanhaý / ingingdao / Ningbo / Şanhaý
Standart: ISO9001 standarty
Hil: Deňizlere laýyk deňiz standarty
Şahadatnama: ISO9001

Önümiň beýany

20GP CONTAINER
Daşarky ölçegler
(L x W x H) mm
6058 × 2438 × 2591
Içerki ölçegler
(L x W x H) mm
5900x2278x2254
Gapynyň ölçegleri
(L x H) mm
5830 × 2134
Içki kuwwat
30.3 CBM
Tare agramy
3060KGS
Iň ýokary agram
24000 KGS

Materiallaryň sanawy

S / N.
Ady
Des
1
Burç
ISO standart burç, 178x162x118mm
2
Uzyn tarapy üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
3
Gysga tarap üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4,5 mm
4
Gat
28mm, intensiwligi: 7260kg
5
Sütün
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 6.0mm
6
Yzky tarap üçin içki sütün
Polat: SM50YA + kanal polat 13x40x12
7
Diwar paneliniň uzyn tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 1,6mm + 2.0mm
8
Diwar paneliniň gysga tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
9
Gapy paneli
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
10
Gapy üçin keseligine şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: adaty gap üçin 3.0mm we ýokary kub gap üçin 4.0mm
11
Gulp
4 konteýner gulp paneli
12
Beokarky şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
13
Panelokarky panel
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
14
Boýag
Boýag ulgamy bäş (5) ýyllap poslama we / ýa-da boýag näsazlygyna garşy kepillendirilýär.
Içindäki diwar boýagynyň galyňlygy: 75µ Daşarky diwar boýagynyň galyňlygy: 30 + 40 + 40 = 110u
Dam örtüginiň daşynda galyňlygy: 30 + 40 + 50 = 120u Şassi boýagynyň galyňlygy: 30 + 200 = 230u

Gaplamak we eltip bermek

SOC stili bilen ulag we gämi
(SOC: ippingük daşaýjy öz konteýner)

CN: 30 + portlar ABŞ: 35 + portlar EUB : 20 + portlar

Hysun hyzmaty

Goýmalar ýa-da aýratyn aýratynlyklar

1. Ansat ýüklemek we düşürmek:
Gapdal açylýan gaplar, adatça uzyn turbalar, agaç ýa-da tehnika bölekleri ýaly adaty konteýner gapylaryndan ýüklemek ýa-da düşürmek kyn bolan ýükleri daşamak üçin ulanylýar.Açyk gapdal gapylar netijeli ýüklemek we düşürmek üçin amatly girişi üpjün edýär.
2. Waka we sergi logistikasy:
Gapdal açylýan gaplar, materiallara, enjamlara we reklamalara aňsat girmäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, sergi logistikasy üçin amatlydyr.Gapylaryň giň açylmagy we çeýe tertibi çalt gurnamagy we göz ýaşardyjy amallary ýeňilleşdirýär.
3. Hususy konteýner öwrülişikleri:
Gapdal açylýan gaplar köplenç ykjam ofislere, sergi otaglaryna ýa-da ussahanalara öwrülýär.Gapy gapylary penjireler, goşmaça howpsuzlyk aýratynlyklary we howa çalşygy ulgamlary bilen üýtgedip, dürli maksatly işleýän we elýeterli ýerleri döredip biler.
4. Saklamak çözgütleri:
Gapdal açylýan gaplar, esasanam saklanylýan zatlara aňsat girmek we guramak zerurlygy ýüze çykanda, saklamak üçin ulanylýar.Çalt gözlemek we inwentarlary dolandyrmak zerur bolan gurluşyk, bölek satuw we logistika ýaly pudaklar üçin amatlydyr.

Önümçilik liniýasy

Zawodymyz arkaýyn önümçilik işlerini hemme taraplaýyn ösdürýär, forkliftsiz daşamagyň ilkinji ädimini açýar we ussahanada howa we ýerüsti transport şikesleriniň töwekgelçiligini ýapýar, şeýle hem konteýner poladyň tertipli öndürilmegi ýaly birneme gowulaşmak üstünliklerini döredýär. bölekler we ş.m.… Arassa önümçilik üçin “çykdajysyz, tygşytly” model zawody hökmünde bellidir

önümçilik liniýasy

Çykyş

Awtomatiki önümçilik liniýasyndan konteýner almak üçin her 3 minutdan.

Gury ýük konteýni: ýylda 180,000 TEU
Specialörite we standart däl konteýner: ýylda 3000 birlik
çykyş

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Senagat enjamlaryny saklamak ippingük daşaýan konteýnerler üçin örän amatlydyr.Easyeňil goşmaça önümlerden doly bazar bilen
çalt we uýgunlaşdyryň.

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şu günler iň meşhur programmalaryň biri, arzuwyňyzdaky öýüňizi täzeden maksatly ippingükleme konteýnerleri bilen gurmakdyr.Wagt tygşytlaň we
bu ýokary uýgunlaşdyrylan bölümler bilen pul.

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şahadatnama

şahadatnamasy

Sorag-jogap

S: gowşuryş senesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Bu mukdara esaslanýar.50 birlikden az sargyt üçin iberiş senesi: 3-4 hepde.Köp mukdarda biziň bilen barlaň.

 

S: Hytaýda ýüklerimiz bar bolsa, bir konteýner ýüklemegi buýurmak isleýärin, ony nädip işletmeli?

J: Hytaýda ýüküňiz bar bolsa, diňe konteýnerimizi kompaniýanyň konteýnerini ibermegiň ýerine alyp, soňra harytlaryňyzy ýükläp, resmileşdirmek adatyny düzüp, adaty bolşy ýaly eksport edýärsiňiz.SOC konteýner diýilýär.Bu meseläni çözmekde baý tejribämiz bar.

 

S: Haýsy konteýner berip bilersiňiz?

J: 10'GP, 10'HC, 20'GP, 20'HC, 40'GP, 40'HC, 45'HC we 53'HC, 60'HC ISO ýük daşaýan konteýner bilen üpjün edýäris.Şeýle hem ýöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir.

 

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Konteýner gämisi bilen doly konteýner daşaýar.

 

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T önümçilikden öň 40% arzanladyş we T / T 60% balans.Uly sargyt üçin, ýalňyşlyklar bilen habarlaşyň.

 

S: Bize haýsy şahadatnamany berip bilersiňiz?

J: ISO iberiş konteýneriniň CSC şahadatnamasyny berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň