HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
habarlar
Hysun habarlary

Hysun topary 2023 ualyllyk umumy ýygnak

Bella tarapyndan, -20an-29-2024-nji ýyllarda çap edildi

2024, Bu ýatdan çykmajak ýylda, kompaniýanyň ösüşine we ösüşine bilelikde şaýat bolduk.Geçen ýylda hysunyň kärdeşleri bilelikde işlediler, öz wezipelerinde göreşdiler we birnäçe ösüş we üstünlik gazandylar.

2024.1.28-de, geçen ýylky işleri jemlemek, geljege bilelikde garaşmak, özümizi höweslendirmek, köp işlemek we täze üstünlikler döretmek üçin Çingçen dagynyň aşagyna ýygnandyk!

Ilki bilen, geçen ýyla ser salanymyzda, gazananlarymyz ajaýyp.Staffhli işgärleriň bilelikdäki tagallalary bilen ýyllyk iş maksatlaryny üstünlikli tamamladyk we umumy öndürijiligiň yzygiderli ösmegini amala aşyrdyk.Marketing we müşderi hyzmatynda ajaýyp öňegidişlik gazandyk we kompaniýamyzyň abraýyny we täsirini hasam artdyrdyk.

Ikinjiden, her bir işgäre gündelik işlerinde eden yhlasy we tagallalary üçin sag bolsun aýdýarys.Satuw işleri bilen meşgullanýan kärdeşleri ýa-da logistika bölümindäki kärdeşleri bolsun, her bir işgär kompaniýanyň ösüşine yzygiderli tagalla etdi.Siziň goldawyňyz we hyzmatdaşlygyňyz sebäpli kompaniýa bazar bäsleşiginde yzygiderli öňe gidip we ähli iş maksatlaryny durmuşa geçirip biler.

Mundan başga-da, kompaniýanyň hyzmatdaşlaryna we müşderilerine sag bolsun aýdýarys, bu siziň ynamyňyz we goldawyňyz bilen, bazarda we ösüşde aýak basmagy başardyk we şu günki netijelere ýetdik.Geljekdäki ösüş prosesinde bazary bilelikde ösdürmek we ýeňiş gazanmak ýagdaýyny durmuşa geçirmek üçin köp hyzmatdaşlar we müşderiler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdireris.

Geljege umyt baglamak nukdaýnazaryndan, kompaniýanyň ösüşine ynamdan doly bolmaly.Täze ýylda kompaniýa asyl niýetini berjaý etmegi dowam etdirer we müşderi hyzmat ulgamynyň we işewür işgärleriň derejesini ýokarlandyrmagy yzygiderli güýçlendirer we kompaniýanyň bäsdeşlik ukybyny yzygiderli ýokarlandyrar.Şol bir wagtyň özünde, her bir işgäriň kompaniýada ösmegi we ösmegi üçin topar döretmek we işgärleri taýýarlamak meselesine has köp üns bereris, işgärleri has giň ösüş meýdançasy we has amatly girdeji bilen üpjün ederis.

Netijede, gowy iş ýagdaýyny we topar ruhuny dowam etdirip, kompaniýanyň ösüşine goşant goşmak üçin bilelikde işleşip bilersiňiz diýip umyt edýärin.Ertir kompaniýa üçin has gowy geljegi döretmek üçin hyjuw we ter ulanalyň!

DeepL.com bilen terjime edildi (mugt wersiýa)