HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
habarlar
Hysun habarlary

Küpek ýoly deňiz ulaglary Aýlag ýurtlary üçin multimodal transport kanalyny açýar

Hysun tarapyndan çap edilen Iýun-04-2024

22-nji maýda, Sýamen şäherinde Fujian welaýatynda Hytaý-GCC Günorta-Gündogar Multimodal Ulagyň açylyş dabarasy geçirildi.Dabarada Sýamen portuna duralga bolan CMA CGM konteýner gämisi we awtoulag bölekleri ýüklenen “Silk Road Shipping” akylly konteýnerleri gämä ýüklendi (ýokarda suratda) we Sýamen bilen Saud Arabystanyna ugrady.

Bu dabaranyň üstünlikli geçirilmegi küpek ýolunyň Pars aýlagynyň ýurtlaryna ilkinji multimodal transport kanalynyň kadaly işlemegini alamatlandyrdy.Bu, “küpek ýoly deňiz transportynyň” günorta-gündogar logistika kanalyny giňeltmekde ajaýyp tejribe we görkezişdir.we içerki we daşarky goşa dolanyşyga hyzmat edýär.Güýçli çäreler.

Bu setir, Jiangxi, Nançangdan başlaýar, Sýameniň üsti bilen Saud Arabystanyna gidýär.Onda “bir taraplaýyn deňiz we demir ýol ulag ulgamy + doly logistika wizuallaşdyryş” hyzmat modeli ulanylýar.

Bir tarapdan, Fujian-Jiangxi küpek ýoly deňiz we demir ýol intermodal transport platformasynyň çeşmelerinden doly peýdalanýar we işewürlik proseslerini tertipleşdirmek, demir ýol ýükleriniň nyrhlaryny azaltmak we gümrük taýdan resmileşdirmek amallaryny ýönekeýleşdirmek ýaly köp artykmaçlyklardan peýdalanýar.çykdajylary azaltmagy we import edijiler we eksportçylar üçin netijeliligi ýokarlandyrmak.Bu ýoluň söwdagärleri logistika çykdajylarynda adaty konteýner üçin ortaça 1400 RMB tygşytlap biljekdigi, umumy çykdajylaryň 25% töweregi tygşytlanjakdygy we wagtyň adaty ugur bilen deňeşdirilende takmynan 7 gün gysgaldyljakdygyna düşünilýär.

Beýleki tarapdan, “Beidou” we “GPS” goşa ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan we “küpek ýoly ugratmak” halkara toplumlaýyn hyzmat platformasyna daýanýan “küpek ýoly ugratmak” akylly konteýnerleriň ulanylmagy, konteýner logistika tendensiýalaryna hakyky wagtda gözegçilik edip we düşünip biler.import we eksport söwdagärlerine portlaryň, ýük daşamagyň we söwdanyň bitewi ösüşini goldamak üçin sanlary ýatda saklamaga mümkinçilik berýär.

Aýlag ýurtlarynyň ajaýyp geografiki artykmaçlyklarynyň bardygyny we Aziýany, Afrikany we Europeewropany birleşdirýän möhüm merkez bolup, “Guşak we ýol” bilelikdäki gurluşygynda möhüm hyzmatdaşlardygy habar berildi.Nançang-Sýamen-Saud Arabystany Deňiz küpek ýoly liniýasy ýene bir gezek meniň ýurdumyň we Aýlag ýurtlarynyň içerki bölegini birleşdirýär.Bu, “Deňiz ýüpek ýoly” günorta-gündogar logistika kanalyny gurmagyň bir bölegi we meniň ýurdumyň arasynda baglanyşyk üpjün edýär.Merkezi, günbatar we günorta-gündogar sebitler we Eastakyn Gündogar.Haryt alyş-çalşygy täze logistika çözgüdini üpjün edýär we halkara transport we logistika kanallaryny döretmekde we Hytaý bilen deňziň arasynda ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar.
konteýner11