HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
sahypa_banner

Hysun konteýnerleri

20ft täze ulanylan ýük konteýni

  • Kategoriýa:Konteýner
  • ISO kody:22R1

Gysga düşündiriş:

Re Refer konteýnerinde çalt zaýalanýan harytlary daşamak üçin ulanylýan sowadyjy ulgam bar.
-30 ° C bilen + 30 ° C arasynda gözegçilik edilýän temperatura gurşawyny saklaň
Food Iýmit, derman we himiýa ýaly pudaklar üçin ýüz tutýan gaplar zerurdyr

Önümiň beýany:
Önümiň ady: 20RF ISO ýük daşaýan gap
Önümiň ýeri: ingingdao, Hytaý
Tare agramy: 2480KGS
Iň ýokary agramy: 30480KGS
Reňk: Custöriteleşdirilen
Içki kuwwaty: 28.4m3 (1003 Cu.ft)
Gaplamagyň usullary: SOC (iberijiniň öz konteýni)
Daşarky ölçegleri: 6058 × 2438 × 2591mm
Içki ölçegleri: 5456 × 2294 × 2273mm

Sahypa görnüşi:42 Täzelenme senesi:2023-nji ýylyň 2-nji noýabry
$ 3800-18000

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Konteýner, temperatura gözegçilik çözgüdiňiz

Çalt zaýalanýan harytlary gözegçilik astyndaky gurşawda ibermeli kärhanalar üçin 40ft sowadyjy ýük daşaýan gaplar innowasiýa we ygtybarly çözgütdir.Içindäki sowadyjy ulgam bilen bu ýük daşaýan konteýner, -30 ° C bilen + 30 ° C aralygynda zerur temperaturany saklamak bilen gymmatly ýükleriňiziň howpsuz daşalmagyny üpjün edýär.

Bu ösen sowadyjy gap, azyk, derman we himiýa ýaly pudaklaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Täze önümleri, temperatura duýgur derman önümlerini ýa-da howply himiki serişdeleri ibermeli bolsaňyz, bu konteýner ýüküňiziň syýahatynyň dowamynda hilini we bitewiligini saklamak üçin iň oňat çözgüt hödürleýär.

Giň içerki we ajaýyp berklik

Täze 40ft sowadyjy konteýneriň esasy aýratynlyklaryndan biri, giň interýeridir.Uzynlygy 40 fut bolan konteýner köp mukdarda zaýalanýan ýükler üçin ýeterlik saklaýyş ukybyny hödürleýär.Onuň oýlanyşykly dizaýny, ýüklemek we düşürmek amallary wagtynda iň ýokary netijeliligi üpjün edip, giňişligi optimal ulanmaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, sowadyjy gap, ýük daşaýyş pudagynyň berk şertlerine garşy durmak üçin niýetlenendir.Ajaýyp güýç we çyglylyk, duzly suw we aşa temperatura ýaly daşarky elementlere garşylykly ýokary çydamly materiallardan ýasalýar.Bu berk gurluşyk ýüküňizi howpsuz saklaýar we logistika prosesinde size rahatlyk berýär.

Gurlan sowadyş ulgamy we aňsat transport

40ft sowadyjy deňiz gaplarynyň içindäki sowadyjy ulgam, başga bir tapawutly aýratynlykdyr.Çalt zaýalanýan önümleriňize ygtybarly we takyk temperatura gözegçiligini üpjün etmek üçin iň häzirki zaman tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ösen ulgam yzygiderli temperaturany üpjün edýär, zaýalanmak howpuny peseldýär we önümiň täzeligini we hilini saklaýar.

In ýokary öndürijilige goşmaça, bu sowadyjy gap köpugurlylygy we amatlylygy hödürleýär.Gämiler, ýük awtoulaglary we otlylar ýaly dürli transport usullary bilen aňsat birleşýär, üznüksiz multimodal transporty üpjün edýär.Olaryň standartlaşdyrylan ölçegleri aňsat berkitmäge we ygtybarly berkitmäge, netijeli logistika amallaryny ýeňilleşdirmäge we kosmosdan peýdalanmagy optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Temperatura bilen dolandyrylýan ýük daşamaga bolan islegiň artmagy bilen, 40 metrlik sowadyjy ýük daşaýan gaplar the dünýädäki kärhanalar üçin aýrylmaz baýlyga öwrüldi.Ajaýyp öndürijiligi, ygtybarlylygy we köp taraplylygy bilen zaýalanýan harytlaryň howpsuz we netijeli daşalmagy üçin iň esasy çözgütdir.

Esasy jikme-jiklikler

Görnüşi: 20 metrlik konteýner
Göwrümi: 28.4m3 (1,003 Cu.ft)
Içki ölçegler (lx W x H) (mm): 5456x2294x2273
Reňk: Bej / Gyzyl / Gök / çal özleşdirilen
Material: Polat
Logotip: Elýeterli
Baha: Ara alnyp maslahatlaşyldy
Uzynlygy (aýaklary): 20 '
Daşarky ölçegler (lx W x H) (mm): 6058x2438x2591
Marka ady: Hysun
Önümiň açar sözleri: 20ft ýük daşaýan konteýner
Port: Şanhaý / ingingdao / Ningbo / Şanhaý
Standart: ISO9001 standarty
Hil: Deňizlere laýyk deňiz standarty
Şahadatnama: ISO9001

Önümiň beýany

S-S20-03-888 (20 '标准 冷藏 箱) _13
Daşarky ölçegler
(L x W x H) mm
6058 × 2438 × 2591
Içerki ölçegler
(L x W x H) mm
5456x2294x2273
Gapynyň ölçegleri
(L x H) mm
2290 × 2264
Içki kuwwat
28.4m3 (1,003 Cu.ft)
Tare agramy
2480KGS
Iň ýokary agram
30480 KGS

Materiallaryň sanawy

S / N.
Ady
Des
1
Burç
KORTEN A ýa-da şoňa meňzeş
2
Gapdal we üçek paneli MGSS

Enjam burçuna gapy paneli
MGSS
3
Gapy we gapdal astar BN4
4
Generator laýyk hoz HGSS
5
Burça laýyk SCW49
6
Dam örtügi

Öň tarapy we gapdaly
5052-H46 ýa-da 5052-H44
7
Pol demir we simli Gapy çarçuwasy we Scuff liner
6061-T6
8
Gapynyň gulpy Galp polat
9
Gapy çeňňegi SS41
10
Içki yzky burç posty SS50
11
Izolýasiýa lentasy PE elektrolitiki bufer ýa-da

PVC
12
Köpük lentasy PVX ýelimi
13
Izolýasiýa köpügi Gaty poliuretan köpük

Urýan serişde: Siklopentan
14
Açylan möhürleýji
Silikon (daşky) MS (içki)

Goýmalar ýa-da aýratyn aýratynlyklar

1. Azyk senagaty: Miwe, gök önümler, süýt önümleri, deňiz önümleri, doňdurylan iýmitler we et önümleri ýaly çalt zaýalanýan harytlary daşamak üçin azyk senagatynda giňden ulanylýar.Konteýnerler önümiň her görnüşi üçin zerur bolan temperatura diapazonlaryny sazlamak we saklamak üçin sowadyjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr
2. Derman senagaty: Referli gaplar, temperatura duýgur derman önümlerini, sanjymlary we lukmançylyk enjamlaryny daşamakda möhüm rol oýnaýar.Bu gaplar, tranzit döwründe dermanlaryň netijeliligini we bitewiligini üpjün etmek üçin zerur temperatura gözegçiligini üpjün edýär.
3. Gül senagaty: Refer gaplary täze gülleri, ösümlikleri we beýleki bagbançylyk önümlerini daşamak üçin ulanylýar.Konteýneriň içindäki temperatura we çyglylyk gözegçiligi ýaramlylyk möhletini uzaltmaga we zaýalanýan gül önümleriniň hilini saklamaga kömek edýär.
4. Himiýa senagaty: Käbir himiki serişdeler we himiýa önümleri, durnuklylygyny we häsiýetlerini saklamak üçin transport wagtynda belli bir temperatura şertlerini talap edýär.Referli gaplar, bu temperatura duýgur himiki serişdeleri howpsuz daşamak üçin ulanylyp bilner.

Gaplamak we eltip bermek

SOC stili bilen ulag we gämi
(SOC: ippingük daşaýjy öz konteýner)

CN: 30 + portlar ABŞ: 35 + portlar EUB : 20 + portlar

Hysun hyzmaty

Önümçilik liniýasy

Zawodymyz arkaýyn önümçilik işlerini hemme taraplaýyn ösdürýär, forkliftsiz daşamagyň ilkinji ädimini açýar we ussahanada howa we ýerüsti transport şikesleriniň töwekgelçiligini ýapýar, şeýle hem konteýner poladyň tertipli öndürilmegi ýaly birneme gowulaşmak üstünliklerini döredýär. bölekler we ş.m.… Arassa önümçilik üçin “çykdajysyz, tygşytly” model zawody hökmünde bellidir

önümçilik liniýasy

Çykyş

Awtomatiki önümçilik liniýasyndan konteýner almak üçin her 3 minutdan.

Gury ýük konteýni: ýylda 180,000 TEU
Specialörite we standart däl konteýner: ýylda 3000 birlik
çykyş

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Senagat enjamlaryny saklamak ippingük daşaýan konteýnerler üçin örän amatlydyr.Easyeňil goşmaça önümlerden doly bazar bilen
çalt we uýgunlaşdyryň.

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şu günler iň meşhur programmalaryň biri, arzuwyňyzdaky öýüňizi täzeden maksatly ippingükleme konteýnerleri bilen gurmakdyr.Wagt tygşytlaň we
bu ýokary uýgunlaşdyrylan bölümler bilen pul.

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şahadatnama

şahadatnamasy

Sorag-jogap

S: gowşuryş senesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Bu mukdara esaslanýar.50 birlikden az sargyt üçin iberiş senesi: 3-4 hepde.Köp mukdarda biziň bilen barlaň.

 

S: Hytaýda ýüklerimiz bar bolsa, bir konteýner ýüklemegi buýurmak isleýärin, ony nädip işletmeli?

J: Hytaýda ýüküňiz bar bolsa, diňe konteýnerimizi kompaniýanyň konteýnerini ibermegiň ýerine alyp, soňra harytlaryňyzy ýükläp, resmileşdirmek adatyny düzüp, adaty bolşy ýaly eksport edýärsiňiz.SOC konteýner diýilýär.Bu meseläni çözmekde baý tejribämiz bar.

 

S: Haýsy konteýner berip bilersiňiz?

J: 10'GP, 10'HC, 20'GP, 20'HC, 40'GP, 40'HC, 45'HC we 53'HC, 60'HC ISO ýük daşaýan konteýner bilen üpjün edýäris.Şeýle hem ýöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir.

 

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Konteýner gämisi bilen doly konteýner daşaýar.

 

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T önümçilikden öň 40% arzanladyş we T / T 60% balans.Uly sargyt üçin, ýalňyşlyklar bilen habarlaşyň.

 

S: Bize haýsy şahadatnamany berip bilersiňiz?

J: ISO iberiş konteýneriniň CSC şahadatnamasyny berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň