HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
sahypa_banner

Hysun konteýnerleri

40ft ýokary kub markasy täze iberiş konteýner

  • Kategoriýa:40FT
  • ISO kody:45G1

Gysga düşündiriş:

New Täze konteýner ýük daşamak üçin iň gowy saýlawyňyz!
Directory Zawodda göni satuw we güýçli hil kepilligi.
Life Uzak ömri we islegleriňize laýyk wariantlar bilen düzülip bilner.
Sales 5 ýyl kepillik bilen gelýär we satuw goldawyndan soň doly.

Önümiň beýany:
Önümiň ady: ISO iberiş gapy
Önümiň ýeri: Şanhaý, Hytaý
Tare agramy: 3730KGS
Iň ýokary agramy: 32500KGS
Reňk: Custöriteleşdirilen
Içki kuwwaty: 76.4CBM
Gaplamagyň usullary: SOC (iberijiniň öz konteýni)
Daşarky ölçegleri: 12192 × 2438 × 2896mm
Içki ölçegleri: 12032 × 2352 × 2698mm

Sahypa görnüşi:39 Täzelenme senesi:2023-nji ýylyň 2-nji noýabry
4000-5000 $

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Ygtybarly hil

Konteýnerlerimizi tapawutlandyrýan zat, olaryň has uzak ömri.Iň kyn ýük şertlerine çydap bilýän çydamly materiallardan ýasaldy.Bu maýa goýum diňe bir uzak möhletde pul tygşytlamak bilen çäklenmän, ýüküňiziň syýahatyň dowamynda goraljakdygyny bilmek bilen rahatlyk berer.

Sizi kanagatlandyrjakdygyňyza ýene bir subutnama hökmünde konteýnerlerimizi 5 ýyl kepillik bilen yzyna alýarys.Bu kepillik önümlerimiziň berkligine we ygtybarlylygyna güwä geçýär.Haýsydyr bir kynçylyk ýüze çykan halatynda satuwdan soň doly goldaw bereris we islendik meseläni wagtynda çözeris.

Şahsylaşdyrma

Mundan başga-da, ISO konteýnerlerimiz, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin çeýe düzülip bilner.Goşmaça howa çalşygy, aýratyn gulplama mehanizmleri ýa-da ýörite tekjeler gerek bolsa, talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris.Her iberişiň özboluşlydygyna düşünýäris we siziň talaplaryňyza laýyk çözgüt tapmagy maksat edinýäris.

Konteýnerlerimizi hakykatdanam tapawutlandyrýan zat, reňkini sazlamak ukybydyr.Markaňyzy görkezýän janly reňkleri ýa-da daş-töweregi bilen yzygiderli garyşýan reňkleri has gowy görýärsiňizmi, konteýnerlerimiz siziň islegiňize görä düzülip bilner.

Esasy jikme-jiklikler

Görnüşi: 40ft ýokary kub gury gap
Göwrümi: 76.4 CBM
Içki ölçegler (lx W x H) (mm): 12032x2352x2698
Reňk: Bej / Gyzyl / Gök / çal özleşdirilen
Material: Polat
Logotip: Elýeterli
Baha: Ara alnyp maslahatlaşyldy
Uzynlygy (aýaklary): 40 '
Daşarky ölçegler (lx W x H) (mm): 12192x2438x2896
Marka ady: Hysun
Önümiň açar sözleri: 40 sany ýokary kub iberiji gap
Port: Şanhaý / ingingdao / Ningbo / Şanhaý
Standart: ISO9001 standarty
Hil: Deňizlere laýyk deňiz standarty
Şahadatnama: ISO9001

Önümiň beýany

40HC gap
Daşarky ölçegler
(L x W x H) mm
12192 × 2438 × 2896
Içerki ölçegler
(L x W x H) mm
12032x2352x2698
Gapynyň ölçegleri
(L x H) mm
2340 × 2585
Içki kuwwat
76.4 CBM
Tare agramy
3730KGS
Iň ýokary agram
32500 KGS

Materiallaryň sanawy

S / N.
Ady
Des
1
Burç
ISO standart burç, 178x162x118mm
2
Uzyn tarapy üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
3
Gysga tarap üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4,5 mm
4
Gat
28mm, intensiwligi: 7260kg
5
Sütün
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 6.0mm
6
Yzky tarap üçin içki sütün
Polat: SM50YA + kanal polat 13x40x12
7
Diwar paneliniň uzyn tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 1,6mm + 2.0mm
8
Diwar paneliniň gysga tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
9
Gapy paneli
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
10
Gapy üçin keseligine şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: adaty gap üçin 3.0mm we ýokary kub gap üçin 4.0mm
11
Gulp
4 konteýner gulp paneli
12
Beokarky şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
13
Panelokarky panel
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
14
Boýag
Boýag ulgamy bäş (5) ýyllap poslama we / ýa-da boýag näsazlygyna garşy kepillendirilýär.
Içindäki diwar boýagynyň galyňlygy: 75µ Daşarky diwar boýagynyň galyňlygy: 30 + 40 + 40 = 110u
Dam örtüginiň daşynda galyňlygy: 30 + 40 + 50 = 120u Şassi boýagynyň galyňlygy: 30 + 200 = 230u

Gaplamak we eltip bermek

SOC stili bilen ulag we gämi
(SOC: ippingük daşaýjy öz konteýner)

CN: 30 + portlar ABŞ: 35 + portlar EUB : 20 + portlar

Hysun hyzmaty

Goýmalar ýa-da aýratyn aýratynlyklar

1. Ussahana, batareýa topary enjamy üçin jaý, ýag dwigateli, suw arassalaýjy enjamlar, elektrik tozy we ş.m. iş gutusy hökmünde ýasalyp bilner;
2. amatly hereket etmek we çykdajylary tygşytlamak üçin has köp müşderi generator, kompressor ýaly enjamlaryny konteýnerde düzetmäge synanyşýar.
3. suw geçirmeýän we howpsuz.
4. ýüklemek, götermek, hereket etmek üçin amatly.
5. dürli enjamlaryň talaplaryna laýyklykda ululyklary, gurluşlary sazlap bilýär.

Önümçilik liniýasy

Zawodymyz arkaýyn önümçilik işlerini hemme taraplaýyn ösdürýär, forkliftsiz daşamagyň ilkinji ädimini açýar we ussahanada howa we ýerüsti transport şikesleriniň töwekgelçiligini ýapýar, şeýle hem konteýner poladyň tertipli öndürilmegi ýaly birneme gowulaşmak üstünliklerini döredýär. bölekler we ş.m.… Arassa önümçilik üçin “çykdajysyz, tygşytly” model zawody hökmünde bellidir

önümçilik liniýasy

Çykyş

Awtomatiki önümçilik liniýasyndan konteýner almak üçin her 3 minutdan.

Gury ýük konteýni: ýylda 180,000 TEU
Specialörite we standart däl konteýner: ýylda 3000 birlik
çykyş

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Senagat enjamlaryny saklamak ippingük daşaýan konteýnerler üçin örän amatlydyr.Easyeňil goşmaça önümlerden doly bazar bilen
çalt we uýgunlaşdyryň.

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şu günler iň meşhur programmalaryň biri, arzuwyňyzdaky öýüňizi täzeden maksatly ippingükleme konteýnerleri bilen gurmakdyr.Wagt tygşytlaň we
bu ýokary uýgunlaşdyrylan bölümler bilen pul.

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şahadatnama

şahadatnamasy

Sorag-jogap

S: gowşuryş senesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Bu mukdara esaslanýar.50 birlikden az sargyt üçin iberiş senesi: 3-4 hepde.Köp mukdarda biziň bilen barlaň.

 

S: Hytaýda ýüklerimiz bar bolsa, bir konteýner ýüklemegi buýurmak isleýärin, ony nädip işletmeli?

J: Hytaýda ýüküňiz bar bolsa, diňe konteýnerimizi kompaniýanyň konteýnerini ibermegiň ýerine alyp, soňra harytlaryňyzy ýükläp, resmileşdirmek adatyny düzüp, adaty bolşy ýaly eksport edýärsiňiz.SOC konteýner diýilýär.Bu meseläni çözmekde baý tejribämiz bar.

 

S: Haýsy konteýner berip bilersiňiz?

J: 10'GP, 10'HC, 20'GP, 20'HC, 40'GP, 40'HC, 45'HC we 53'HC, 60'HC ISO ýük daşaýan konteýner bilen üpjün edýäris.Şeýle hem ýöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir.

 

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Konteýner gämisi bilen doly konteýner daşaýar.

 

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T önümçilikden öň 40% arzanladyş we T / T 60% balans.Uly sargyt üçin, ýalňyşlyklar bilen habarlaşyň.

 

S: Bize haýsy şahadatnamany berip bilersiňiz?

J: ISO iberiş konteýneriniň CSC şahadatnamasyny berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň