HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
sahypa_banner

Hysun konteýnerleri

20ft 40ft Açyk täze ulanylýan ýük konteýni

  • Kategoriýa:Iň ýokary açyk gap
  • ISO kody:42P3

Gysga düşündiriş:

● Üsti gymyldap boljak tarp ýa-da polat plastinka.
● Bu dizaýn, ýokardan ýüklenmeli we düşürilmeli harytlaryň ýüklenmegini we düşürilmegini aňsatlaşdyrýar.
The Beýiklik çäklerinden ýokary harytlary daşamak üçin amatly.

Önümiň beýany:
Önümiň ady: 40OT ISO iberiş gapy
Önümiň ýeri: Şanhaý, Hytaý
Tare agramy: 3740KGS
Iň ýokary agramy: 32500KGS
Reňk: Custöriteleşdirilen
Içki kuwwaty: 64.0CBM
Gaplamagyň usullary: SOC (iberijiniň öz konteýni)
Daşarky ölçegleri: 12192 × 2438 × 2591mm
Içki ölçegleri: 12043 × 2338 × 2372mm

Sahypa görnüşi:41 Täzelenme senesi:2023-nji ýylyň 2-nji noýabry
2200-4500 $

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Aýyrylýan ýokarky ýüklemäge we düşürmäge kömek edýär

Üýtgeşik aýratynlyklaryndan biri, ýüküňiz üçin aýrylýan päsgelçiligi üpjün etmek üçin tarp ýa-da polat plastinka aňsatlyk bilen öwrülip bilýän çeýe top.Bu has oňat dizaýn, bökdençsiz ýüklemek we düşürmek işini ýeňilleşdirýär, ýokary girişi talap edýän dürli zatlary ibermek üçin amatly edýär.

Gurluşyk pudagynda, logistika ýa-da uly we ululy-kiçili önümler bilen iş salyşýan başga bir ugurda bolsaňyzam, açyk ýokarky konteýnerlerimiz, iberiş zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgütdir.Gurluşyk materiallaryny, enjamlary ýa-da uly enjamlary daşamak zerurmy?mesele ýok!Konteýnerlerimiziň sazlanylýan üstleri çalt ýüklemäge we düşürmäge mümkinçilik berýär, adaty gaplar bilen bolup biläýjek kynçylyklary we potensial zyýany aradan aýyrýar.

Açyk ýokarky gaplarymyzyň artykmaçlyklary diňe şol ýerde durmaýar.Onuň giň interýerinde köp mukdarda ýük ýerleşdirilip, uly göwrümli we ygtybarly daşap bilersiňiz.Mundan başga-da, onuň berk gurluşygy uzak we kyn syýahatlarda-da ýüküňizi howpsuz saklaýar.

Täze we ulanylan konteýner görnüşlerimiz, býudjetiňize we talaplaryňyza laýyk çeýeligi hödürleýär.Döwrebap aýratynlyklary we doly ygtybarlylygy bolan täze konteýner isleseňiz, size habar bereris.Başga bir tarapdan, hiline zyýan bermezden tygşytly çözgüt gözleýän bolsaňyz, ulanylan gaplarymyz pul üçin ajaýyp baha hödürleýär.

Açyk ýokarky gaplarymyz bilen, beýikligine garamazdan ähli ululykdaky ýükleri aňsatlyk bilen daşap bilersiňiz.Boý çäklendirmeleri siziň iberiş amallaryňyza päsgel bermez.Alternatiw ýüklemek we düşürmek usullaryny tapmagyň stresleri we oňaýsyzlyklary bilen hoşlaşyň.Konteýnerlerimiziň innowasiýa dizaýny, wagtyňyzy, güýjüňizi we çeşmeleriňizi tygşytlamak bilen, ähli prosesi aňsatlaşdyrýar.

Esasy jikme-jiklikler

Görnüşi: 40ft açyk konteýner
Göwrümi: 64.0 CBM
Içki ölçegler (lx W x H) (mm): 12043x2338x2272
Reňk: Bej / Gyzyl / Gök / çal özleşdirilen
Material: Polat
Logotip: Elýeterli
Baha: Ara alnyp maslahatlaşyldy
Uzynlygy (aýaklary): 40 '
Daşarky ölçegler (lx W x H) (mm): 12192x2438x2591
Marka ady: Hysun
Önümiň açar sözleri: 40 açyk ýokarky konteýner
Port: Şanhaý / ingingdao / Ningbo / Şanhaý
Standart: ISO9001 standarty
Hil: Deňizlere laýyk deňiz standarty
Şahadatnama: ISO9001

Önümiň beýany

20ft 40ft Açyk ýokarky täze ulanylan konteýner1
Daşarky ölçegler
(L x W x H) mm
12192 × 2438 × 2591
Içerki ölçegler
(L x W x H) mm
12043x2338x2272
Gapynyň ölçegleri
(L x H) mm
2289 × 2253
Içki kuwwat
64.0 CBM
Tare agramy
3740KGS
Iň ýokary agram
32500 KGS

Materiallaryň sanawy

S / N.
Ady
Des
1
Burç
ISO standart burç, 178x162x118mm
2
Uzyn tarapy üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
3
Gysga tarap üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4,5 mm
4
Gat
28mm, intensiwligi: 7260kg
5
Sütün
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 6.0mm
6
Yzky tarap üçin içki sütün
Polat: SM50YA + kanal polat 13x40x12
7
Diwar paneliniň uzyn tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 1,6mm + 2.0mm
8
Diwar paneliniň gysga tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
9
Gapy paneli
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
10
Gapy üçin keseligine şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: adaty gap üçin 3.0mm we ýokary kub gap üçin 4.0mm
11
Gulp
4 konteýner gulp paneli
12
Beokarky şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
13
Panelokarky panel
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
14
Boýag
Boýag ulgamy bäş (5) ýyllap poslama we / ýa-da boýag näsazlygyna garşy kepillendirilýär.
Içindäki diwar boýagynyň galyňlygy: 75µ Daşarky diwar boýagynyň galyňlygy: 30 + 40 + 40 = 110u
Dam örtüginiň daşynda galyňlygy: 30 + 40 + 50 = 120u Şassi boýagynyň galyňlygy: 30 + 200 = 230u

Gaplamak we eltip bermek

SOC stili bilen ulag we gämi
(SOC: ippingük daşaýjy öz konteýner)

CN: 30 + portlar ABŞ: 35 + portlar EUB : 20 + portlar

Hysun hyzmaty

Goýmalar ýa-da aýratyn aýratynlyklar

1. Artykmaç ýük:

Kesgitli gapdal diwarlaryň we üçegiň ýoklugy sebäpli tekiz tekerli gaplar tehnika, gurluşyk materiallary we turbalar ýaly uly we uly zatlary daşamak üçin has çeýeligi hödürleýär.
2. Giň ýük:

Tekiz gaplar, giň tehnika, polat plitalar, agaç we şuňa meňzeş zatlar ýaly goşmaça giňligi talap edýän harytlary ýerleşdirmek üçin goşmaça giňlik berýär.
3. Uzyn boýly ýükler:

Kesgitli üçegi bolmadyk tekiz tekiz gaplar, uly enjamlar we agyr enjamlar ýaly adaty gaplaryň beýiklik çäginden ýokary has uzyn zatlary dolandyryp biler.
4.Düzgünsiz şekilli ýük:

Tekiz gap-gaç gaplarynyň açyk gurluşy, agyr enjamlar, mermer plitalar, polat ýüpler we başgalar ýaly tertipsiz şekilli ýükleri daşamak üçin amatly edýär.

Önümçilik liniýasy

Zawodymyz arkaýyn önümçilik işlerini hemme taraplaýyn ösdürýär, forkliftsiz daşamagyň ilkinji ädimini açýar we ussahanada howa we ýerüsti transport şikesleriniň töwekgelçiligini ýapýar, şeýle hem konteýner poladyň tertipli öndürilmegi ýaly birneme gowulaşmak üstünliklerini döredýär. bölekler we ş.m.… Arassa önümçilik üçin “çykdajysyz, tygşytly” model zawody hökmünde bellidir

önümçilik liniýasy

Çykyş

Awtomatiki önümçilik liniýasyndan konteýner almak üçin her 3 minutdan.

Gury ýük konteýni: ýylda 180,000 TEU
Specialörite we standart däl konteýner: ýylda 3000 birlik
çykyş

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Senagat enjamlaryny saklamak ippingük daşaýan konteýnerler üçin örän amatlydyr.Easyeňil goşmaça önümlerden doly bazar bilen
çalt we uýgunlaşdyryň.

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şu günler iň meşhur programmalaryň biri, arzuwyňyzdaky öýüňizi täzeden maksatly ippingükleme konteýnerleri bilen gurmakdyr.Wagt tygşytlaň we
bu ýokary uýgunlaşdyrylan bölümler bilen pul.

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şahadatnama

şahadatnamasy

Sorag-jogap

S: gowşuryş senesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Bu mukdara esaslanýar.50 birlikden az sargyt üçin iberiş senesi: 3-4 hepde.Köp mukdarda biziň bilen barlaň.

 

S: Hytaýda ýüklerimiz bar bolsa, bir konteýner ýüklemegi buýurmak isleýärin, ony nädip işletmeli?

J: Hytaýda ýüküňiz bar bolsa, diňe konteýnerimizi kompaniýanyň konteýnerini ibermegiň ýerine alyp, soňra harytlaryňyzy ýükläp, resmileşdirmek adatyny düzüp, adaty bolşy ýaly eksport edýärsiňiz.SOC konteýner diýilýär.Bu meseläni çözmekde baý tejribämiz bar.

 

S: Haýsy konteýner berip bilersiňiz?

J: 10'GP, 10'HC, 20'GP, 20'HC, 40'GP, 40'HC, 45'HC we 53'HC, 60'HC ISO ýük daşaýan konteýner bilen üpjün edýäris.Şeýle hem ýöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir.

 

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Konteýner gämisi bilen doly konteýner daşaýar.

 

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T önümçilikden öň 40% arzanladyş we T / T 60% balans.Uly sargyt üçin, ýalňyşlyklar bilen habarlaşyň.

 

S: Bize haýsy şahadatnamany berip bilersiňiz?

J: ISO iberiş konteýneriniň CSC şahadatnamasyny berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň