HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
sahypa_banner

Hysun konteýnerleri

40 metr beýik kub ulanylýan ýüklere laýyk ýel we suw geçirmeýän konteýner

  • Kategoriýa:40FT
  • ISO kody:45G1

Gysga düşündiriş:

● Örän elýeterli bahalar
● Has köp we satyn almak aňsat ýa-da gyssagly zerurlyklar
Options Dürli görnüşler

Önümiň beýany:
Haryt ady: 40HC Ulanylan ISO iberiş konteýni
Önümiň ýeri: Şanhaý, Hytaý
Tare agramy: 3730KGS
Iň ýokary agramy: 32500KGS
Reňk: Custöriteleşdirilen
Içki kuwwaty: 76.4CBM
Gaplamagyň usullary: SOC (iberijiniň öz konteýni)
Daşarky ölçegleri: 12192 × 2438 × 2896mm
Içki ölçegleri: 12032 × 2352 × 2698mm

Sahypa görnüşi:36 Täzelenme senesi:2023-nji ýylyň 2-nji noýabry
1800-2800 dollar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil kepilligi: Ulanylýan 20 metrlik ýel geçirmeýän we suw geçirmeýän standart gaplarymyz iň ýokary hilli.Müşderiniň kanagatlanmagyny we howpsuzlygyny ileri tutýarys.Enjamyňyzyň howpsuz we ygtybarly gapda saklanjakdygyna arkaýyn boluň.

Amatly baha: Çykdajylaryň netijeliligine düşünýäris.Önümlerimiz bäsdeşlige ukyply we maýa goýumlaryňyz üçin uly baha berýär.Hiliň ýokary bahadan çykmaly däldigine ynanýarys, şonuň üçin elýeterlilige ygrarlydyrys.

Köp wariant: Daşaýyş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dünýäniň dürli portlaryndan konteýnerler hödürleýäris.Hytaýdan Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Günorta-Gündogar Aziýa we Demirgazyk Amerika çenli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin gaplar berip bileris.Önümlerimiziň bütin dünýäde we gaty bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidigine ynanyp bilersiňiz.

Hünär bilimleri we tejribe: Köp ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, müşderilerimiziň zerurlyklaryna çuňňur düşünýäris.Hünärmenler toparymyz, satyn alşyňyzyň dowamynda ajaýyp hyzmat we görkezme bermäge bagyşlanýar.Islän soraglaryňyza jogap bermäge we başdan ahyryna çenli rahat tejribe üpjün etmäge taýýar.

Esasy jikme-jiklikler

Görnüşi: 40ft ýokary kub gury gap
Göwrümi: 76.4 CBM
Içki ölçegler (lx W x H) (mm): 12032x2352x2698
Reňk: Bej / Gyzyl / Gök / çal özleşdirilen
Material: Polat
Logotip: Elýeterli
Baha: Ara alnyp maslahatlaşyldy
Uzynlygy (aýaklary): 40 '
Daşarky ölçegler (lx W x H) (mm): 12192x2438x2896
Marka ady: Hysun
Önümiň açar sözleri: 40 sany ýokary kub iberiji gap
Port: Şanhaý / ingingdao / Ningbo / Şanhaý
Standart: ISO9001 standarty
Hil: Deňizlere laýyk deňiz standarty
Şahadatnama: ISO9001

Önümiň beýany

40HC gap
Daşarky ölçegler
(L x W x H) mm
12192 × 2438 × 2896
Içerki ölçegler
(L x W x H) mm
12032x2352x2698
Gapynyň ölçegleri
(L x H) mm
2340 × 2585
Içki kuwwat
76.4 CBM
Tare agramy
3730KGS
Iň ýokary agram
32500 KGS

Materiallaryň sanawy

S / N.
Ady
Des
1
Burç
ISO standart burç, 178x162x118mm
2
Uzyn tarapy üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
3
Gysga tarap üçin pol
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4,5 mm
4
Gat
28mm, intensiwligi: 7260kg
5
Sütün
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 6.0mm
6
Yzky tarap üçin içki sütün
Polat: SM50YA + kanal polat 13x40x12
7
Diwar paneliniň uzyn tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 1,6mm + 2.0mm
8
Diwar paneliniň gysga tarapy
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
9
Gapy paneli
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
10
Gapy üçin keseligine şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: adaty gap üçin 3.0mm we ýokary kub gap üçin 4.0mm
11
Gulp
4 konteýner gulp paneli
12
Beokarky şöhle
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 4.0mm
13
Panelokarky panel
Polat: KORTEN A, galyňlygy: 2.0mm
14
Boýag
Boýag ulgamy bäş (5) ýyllap poslama we / ýa-da boýag näsazlygyna garşy kepillendirilýär.
Içindäki diwar boýagynyň galyňlygy: 75µ Daşarky diwar boýagynyň galyňlygy: 30 + 40 + 40 = 110u
Dam örtüginiň daşynda galyňlygy: 30 + 40 + 50 = 120u Şassi boýagynyň galyňlygy: 30 + 200 = 230u

Goýmalar ýa-da aýratyn aýratynlyklar

1. Ussahana, batareýa topary enjamy üçin jaý, ýag dwigateli, suw arassalaýjy enjamlar, elektrik tozy we ş.m. iş gutusy hökmünde ýasalyp bilner;
2. amatly hereket etmek we çykdajylary tygşytlamak üçin has köp müşderi generator, kompressor ýaly enjamlaryny konteýnerde düzetmäge synanyşýar.
3. suw geçirmeýän we howpsuz.
4. ýüklemek, götermek, hereket etmek üçin amatly.
5. dürli enjamlaryň talaplaryna laýyklykda ululyklary, gurluşlary sazlap bilýär.

Gaplamak we eltip bermek

SOC stili bilen ulag we gämi
(SOC: ippingük daşaýjy öz konteýner)

CN: 30 + portlar ABŞ: 35 + portlar EUB : 20 + portlar

Hysun hyzmaty

Önümçilik liniýasy

Zawodymyz arkaýyn önümçilik işlerini hemme taraplaýyn ösdürýär, forkliftsiz daşamagyň ilkinji ädimini açýar we ussahanada howa we ýerüsti transport şikesleriniň töwekgelçiligini ýapýar, şeýle hem konteýner poladyň tertipli öndürilmegi ýaly birneme gowulaşmak üstünliklerini döredýär. bölekler we ş.m.… Arassa önümçilik üçin “çykdajysyz, tygşytly” model zawody hökmünde bellidir

önümçilik liniýasy

Çykyş

Awtomatiki önümçilik liniýasyndan konteýner almak üçin her 3 minutdan.

Gury ýük konteýni: ýylda 180,000 TEU
Specialörite we standart däl konteýner: ýylda 3000 birlik
çykyş

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Senagat enjamlaryny saklamak ippingük daşaýan konteýnerler üçin örän amatlydyr.Easyeňil goşmaça önümlerden doly bazar bilen
çalt we uýgunlaşdyryň.

Konteýnerler bilen senagat ammary aňsat

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şu günler iň meşhur programmalaryň biri, arzuwyňyzdaky öýüňizi täzeden maksatly ippingükleme konteýnerleri bilen gurmakdyr.Wagt tygşytlaň we
bu ýokary uýgunlaşdyrylan bölümler bilen pul.

Ippingük daşaýan konteýnerler bilen jaý gurmak

Şahadatnama

şahadatnamasy

Sorag-jogap

S: gowşuryş senesi barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Bu mukdara esaslanýar.50 birlikden az sargyt üçin iberiş senesi: 3-4 hepde.Köp mukdarda biziň bilen barlaň.

 

S: Hytaýda ýüklerimiz bar bolsa, bir konteýner ýüklemegi buýurmak isleýärin, ony nädip işletmeli?

J: Hytaýda ýüküňiz bar bolsa, diňe konteýnerimizi kompaniýanyň konteýnerini ibermegiň ýerine alyp, soňra harytlaryňyzy ýükläp, resmileşdirmek adatyny düzüp, adaty bolşy ýaly eksport edýärsiňiz.SOC konteýner diýilýär.Bu meseläni çözmekde baý tejribämiz bar.

 

S: Haýsy ululykda konteýner berip bilersiňiz?

J: 10'GP, 10'HC, 20'GP, 20'HC, 40'GP, 40'HC, 45'HC we 53'HC, 60'HC ISO ýük daşaýan konteýner bilen üpjün edýäris.Şeýle hem ýöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir.

 

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Konteýner gämisi bilen doly konteýner daşaýar.

 

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T önümçilikden öň 40% arzanladyş we T / T 60% balans.Uly sargyt üçin, ýalňyşlyklar bilen habarlaşyň.

 

S: Bize haýsy şahadatnamany berip bilersiňiz?

J: ISO iberiş konteýneriniň CSC şahadatnamasyny berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň